ANBI gemeente ANBI gemeente
 
ANBI gemeente

 


Algemene gegevens
PKN De Morgenster Vinkeveen - Waverveen


behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente “De Morgenster” te Vinkeveen en Waverveen
Telefoonnummer: 0297-266042 (secretaris kerkrentmeesters)
RSIN/Fiscaal nummer: 831 612 809
Website adres: www.morgenstervinkeveen.nl
E-mail:
Adres: Herenweg 253
Postcode: 3645 DM
Plaats: Vinkeveen
Postadres: Herenweg 253
Postcode: 3645 DM
Plaats: Vinkeveen
 
De Protestantse gemeente “De Morgenster” te Vinkeveen en Waverveen is een
geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1
als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid,
getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.
(ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
“De Morgenster” is een gemeente die midden in de maatschappij staat. Behalve betrokken
bij elkaar zijn wij ook betrokken bij onze medemens die geen lid van onze kerkelijke
gemeente is. Dat uit zich in allerlei acties waarbij we ons inzetten om onze naaste
te helpen. 
Binnen onze gemeente is iedereen van harte welkom. Gasten omschrijven onze
gemeenschap als ‘warm’, als ‘thuiskomen’. De basis hiervoor vinden we terug in hoe
God van ons vraagt om te gaan met elkaar: liefdevol, vergevingsgezind.
Wie je ook bent en wat je ook doet: je bent welkom.
 
“De Morgenster” is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk
wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1
van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent
het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden,
de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden
op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke
gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen
als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente “De Morgenster”
te Vinkeveen en Waverveen.
 
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door
de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden,
die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van
Kerkrentmeesters (KRM) telt 4 leden + 1 vacante plek en is verantwoordelijk voor het
beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering
van diaconale aangelegenheden.


De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van
onder andere de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als
de KRM, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het
regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 
Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft
en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht,
haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de
ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de
aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer
om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toe wending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de
drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Het beleidsplan van “De Morgenster” is in ontwikkeling. Zodra dit gereed is zal het plan
op de website van onze gemeente verschijnen.
 
Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling
rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals
kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling
Protestantse Kerk in Nederland’. Beide regelingen zijn te vinden op 
www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden. Op dit moment heeft “De Morgenster” geen
overige medewerkers in loondienst.


Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van
een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen
bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar
afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van
Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een
jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de
belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over
de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van
continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden,
kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld
gebracht.
 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
BATEN begroting rekening rekening rekening
  2019 2018 2017 2016
         
Opbrengsten uit bezittingen 8488 7544 7775 8073
Bijdragen gemeenteleden 54000 50293 53847 53277
Subsidies en overige bijdragen van derden 29500 34373 27077 38205
         
Totaal baten 91988 92210 88699 99555
         
LASTEN        
         
Bestedingen pastoraat (predikant en         
kerkelijk werkers 73441 72553 68558 66869
Bestedingen Kerkdiensten,        
catechese en gemeentewerk 5000 5007 3482 4784
Bijdragen aan andere organen        
binnen de kerk 2000 2345 1613 2734

Lasten kerkelijk gebouwen
       
(inclusief afschrijving) 7870 8820  9233  19395
Salarissen (koster, organist ed.d) 4400 4780 4323 4355
Lasten beheer en administratie,        
bankkosten en rente 670 1082 410 665
Lasten overige eigendommen en        
inventarissen     0 0
Totaal lasten 93381 94587 87619 98802
RESULTAAT (BATEN-LASTEN) - 1393 - 2377 1080 753

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans
gevraagd om een bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 
De opbrengsten van het vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
De Morgenster ontvangt geen structurele overheidssubsidie. Het kan zijn dat we dit
incidenteel ontvangen voor de instandhouding van ons monumentale kerkgebouw of voor
een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van
salarissen voor de predikant, gastpredikanten en aan de organisatie van kerkelijke
activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van
de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten
(zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen
organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het
in stand houden van het landelijk werk.
terug