Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

ANBI Diaconie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam
ANBI: Protestantse gemeente “De Morgenster” te Vinkeveen en Waverveen
Telefoonnummer 0297-241529 (contactpersoon Diaconie)
RSIN/Fiscaal nummer: 8241 344 85
Website adres: www.morgenstervinkeveen.nl 
E-mail: diaconie@morgenstervinkeveen.nl 

Adres: Herenweg 253
Postcode: 3645 DM
Plaats: Vinkeveen
Postadres: Herenweg 253
Postcode: 3645 DM
Plaats: Vinkeveen

De Protestantse gemeente “De Morgenster” te Vinkeveen en Waverveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

“De Morgenster” is een gemeente die midden in de maatschappij staat. Behalve betrokken bij elkaar zijn wij ook betrokken bij onze medemens die geen lid van onze kerkelijke gemeente is. Dat uit zich in allerlei acties waarbij we ons inzetten om onze naaste te helpen.

Binnen onze gemeente is iedereen van harte welkom. Gasten omschrijven onze gemeenschap als ‘warm’, als ‘thuiskomen’. De basis hiervoor vinden we terug in hoe God van ons vraagt om te gaan met elkaar: liefdevol, vergevingsgezind. Wie je ook bent en wat je ook doet: je bent welkom.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van De Morgenster is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de

kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente “De Morgenster” te Vinkeveen en Waverveen.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De Diaconie telt 4 leden. Hun werkzaamheden laten zich zo samenvatten:

“Diaconale vertegenwoordiging in de erediensten, waaronder trouw en rouwdiensten, dienst aan de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal, collecteren in de erediensten, en de financiën van de kerkradio en het opnemen van de kerkdienst op de cassetteband, vertegenwoordiging in de Moderamen, Kerkenraad en Classis Breukelen bij toerbeurt.

Ook organiseren wij ieder jaar een ouderenmiddag voor 70 plussers. De ouderen worden uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst. Voor de ouderen, zieken en mensen die extra steun nodig hebben, zorgen we ieder jaar voor een kerstattentie. Mensen die uit het ziekenhuis komen worden bezocht met een bloemetje of plantje. Vanuit de Voedselbank in De Ronde Venen zijn we benaderd met het verzoek om mee te willen helpen de armoede te bestrijden in de vorm van het inzamelen van levensmiddelen, en we doen dit 2x per jaar”.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toe wending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Op www.protestantsekerk.nl/visienota is het beleidsplan van de Protestantse Kerk in te zien. Het beleidsplan van “De Morgenster” met de naam ‘het vuur brandend houden’ is in te zien op de website www.morgenstervinkeveen.nl.

Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden.

Op dit moment heeft “De Morgenster” geen betaalde diaconale medewerkers in loondienst.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

terug