Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

Help!

Veel mensen kunnen amper de eindjes aan elkaar knopen, en dit aantal neemt alleen nog maar toe. Dit is vaak een rechtstreeks gevolg van de crisis in de wereld, de stijgende voedsel- en energieprijzen. We praten er liever niet over, vaak schaamt men zich. Dat is heel begrijpelijk, maar dat hoeft niet. Aarzel niet om hulp te vragen voor jezelf of voor iemand in jouw nabije omgeving. We gaan dan kijken naar een passende oplossing. Hulp vragen kan bij één van de leden van de Diaconie (zie achterzijde van de Kerkbank), via email: diaconie@morgenstervinkeveen.nl, of bellen met de voorzitter, Lenie Verbruggen,        06-19582107.
 

Kerkenraad

De ouderlingen, het College van Diakenen, de dominee en twee leden van het College van Kerkrentmeesters vormen samen de Kerkenraad. In principe gaan zij voor vier jaar een verbintenis aan. In de praktijk wordt hier van afgeweken en kunnen gemeenteleden zich ook binden voor 2 jaar.
De Kerkenraad vergadert eenmaal per maand. Aanvang vergadering 20.00 uur. Het eerste deel van de vergadering is openbaar, gemeenteleden zijn dan van harte welkom.

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de raad wordt gevormd door de voorzitter (Annet van Ginkel), de scriba (Kees van Vliet), een diaken (Jan Boellaard) en de predikant. Een week voor de kerkenraadsvergadering stellen zij de agenda vast.
Een kort verslag van de kerkenraadsvergadering wordt geplaatst in de kerkbank.

De leden van de kerkenraad hebben volgens een rooster dienst tijdens de erediensten. Bij elke dienst zijn er twee ouderlingen en één diaken. Van de twee ouderlingen is er één ouderling van dienst, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de dienst.

De diaken zorgt ervoor dat de kerkradio is ingesteld en ook de band voor het opnemen van de dienst. Tijdens de dienst draagt de diaken zorg voor de inzameling van de gaven.

Predikant

Op dit moment is onze Gemeente vacant (per 1 juli 2022)


Predikanten van de Gereformeerde Kerk Vinkeveen en Waverveen vanaf oprichting  in 19-12-1887  

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters beheert de gebouwen en de financiën van de kerk.

Penningmeester:
Gera de Groot 

Rekeningnummer: NL56 RABO 0365553247

Secretaris:


Voorzitter:
Jannie Bouthoorn, tel. 0297-264489

Collectebonnen

BELASTINGVOORDEEL? Wilt u gebruik maken van collectebonnen om collectegelden fiscaal te kunnen aftrekken, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester. Bij haar koopt u de bonnen en krijgt u bewijs voor uw administratie zodat u dit bedrag later bij uw belastingaangifte als gift kunt opgeven. De gedachte hierachter is uiteraard dat u meer kunt schenken zonder dat het u daadwerkelijk meer kost.
De collectebonnen zijn per vel van 20 stuks te bestellen. Als u geld overmaakt op rekeningnummer
NL56 RABO 0365553247 o.v.v. Collectebonnen, het aantal vellen dat u bestelt en van welk soort 
(€1,00 – witte bonnen of €1,50 groene bonnen), dan worden deze in uw brievenbus bezorgd.
Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: Gera de Groot, 

College van Diakenen

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Dit heeft de kerk altijd al als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.
Of de ideale samenleving waar wij naar streven kan worden gerealiseerd is de vraag. Maar wij geloven in een samenleving waarin onze levenshouding en ons handelen, kan bijdragen tot een samenleving. Als Diaken en Christen willen wij geïnspireerd vanuit het evangelie mensen in nood, dichtbij en ver weg tot helper te zijn.De Diaconie van de Protestantse Gemeente “De Morgenster ”te Vinkeveen en Waverveen bestaat momenteel uit 4 Diakenen. De Diakenen hebben als afgevaardigden van de gemeente ook zitting in de Kerkenraad. Als Diaconie vergaderen wij regelmatig en daar komen alle lopende zaken aan de orde. 

Een aantal taken van onze Diaconie.
Diaconale vertegenwoordiging in de erediensten, waaronder trouw en rouwdiensten, dienst aan de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal, collecteren in de erediensten, en de financiën van de kerkradio en het opnemen van de kerkdienst op de cassetteband, vertegenwoordiging  in de Moderamen, Kerkenraad en Classis Breukelen bij toebeurt.
Ook organiseren wij ieder jaar een ouderenmiddag voor 70 plussers. De ouderen worden uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst. Voor de ouderen, zieken en mensen die  extra steun nodig hebben, zorgen we ieder jaar voor een kerstattentie. Mensen die uit het ziekenhuis komen worden bezocht met een bloemetje of plantje.
Vanuit de Voedselbank in De Ronde Venen zijn we benaderd met het verzoek om mee te willen helpen de armoede te bestrijden in de vorm van het inzamelen van levensmiddelen, en we doen dit 2x per jaar.

Contactpersoon:
Lenie Verbruggen-van Zanten, 

Schenken en Nalaten

U kunt op verschillende manieren het werk van de Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen steunen. In de eerste plaats door de Vaste Vrijwillige Bijdrage of eenmalige giften. Ook kunt U financiële middelen of (on) roerende zaken nalaten in de vorm van een legaat of erfstelling. Bij schenkingen is de kerk geen schenkingsrecht verschuldigd omdat zij wordt aangemerkt als instelling van algemeen nut (zgn. ANBI). Wel is de kerk bij legaten en erfstellingen successierecht verschuldigd over het gehele bedrag.

Schenken – een eenmalige gift
Zoals u wellicht weet, is de bijdrage aan de Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen als gift of schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. U kunt giften en schenkingen aftrekken voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van uw inkomen bedraagt. ( het totale inkomen van box 1, 2 en 3). Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

Schenken – een periodieke gift
Het belastingvoordeel bij een periodieke schenking (in de vorm van lijfrentetermijnen) is nog groter. Wanneer u een schenking doet voor ten minste vijf jaar, is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (dus zonder drempel en maximum) aftrekbaar voor de inkomsten belasting. Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen is dan voor langere tijd verzekerd van een vast bedrag. Afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt, kan het belastingvoordeel voor u oplopen tot 52%. De schenking moet bij notariële akte worden gedaan. Hiervoor zijn wij u gaarne behulpzaam.

Nalaten
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap en u overweegt om de Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen in de toekomst te steunen, kunt u dit vastleggen in een testament. U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw nalatenschap vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door erfstelling.
Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. (Voorbeeldtekst van een legaat is: “Ik legateer (eventueel met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen een bedrag in contanten groot € ….”.).
Bij een erfstelling benoemt u de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor (een deel van) de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de kerkelijke gemeente tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft. (Voorbeeldtekst van een erfstelling: “Ik benoem tot erfgenaam voor … deel de Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen”).
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos. U kiest zelf de notaris.

Informatie
Voor nadere informatie kunt U terecht bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters

Klassiek in de Ronde Venen programma
Klassiek in de Ronde Venen programma 24-25
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster