Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

ANBI kerkcijfers

ANBI gemeente
Algemene gegevens
PKN De Morgenster Vinkeveen - Waverveen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI: Protestantse gemeente “De Morgenster” te Vinkeveen en Waverveen
Telefoonnummer: 06-38548449 (secretaris kerkrentmeesters)
RSIN/Fiscaal nummer:8241 344 73
Website adres: www.morgenstervinkeveen.nl
E-mail: kerkrentmeesters@morgenstervinkeveen.nl

Adres: Herenweg 253
Postcode: 3645 DM Plaats: Vinkeveen
Postadres:  Herenweg 253
Postcode3645 DM
Plaats : Vinkeveen

De Protestantse gemeente “De Morgenster” te Vinkeveen en Waverveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.(ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

“De Morgenster” is een gemeente die midden in de maatschappij staat. Behalve betrokken bij elkaar zijn wij ook betrokken bij onze medemens die geen lid van onze kerkelijke gemeente is. Dat uit zich in allerlei acties waarbij we ons inzetten om onze naaste
te helpen.

Binnen onze gemeente is iedereen van harte welkom. Gasten omschrijven onze gemeenschap als ‘warm’, als ‘thuiskomen’. De basis hiervoor vinden we terug in hoe God van ons vraagt om te gaan met elkaar: liefdevol, vergevingsgezind.
Wie je ook bent en wat je ook doet: je bent welkom.

“De Morgenster” is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden,
de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden
op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente “De Morgenster”
te Vinkeveen en Waverveen.
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters (KRM) telt 5 leden (1 positie vacant) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, dat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als de KRM, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toe wending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota. Het beleidsplan van “De Morgenster” met de naam ‘het vuur brandend houden’ is in te zien op de website www.morgenstervinkeveen.nl.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden. Op dit moment heeft “De Morgenster” geen overige medewerkers in loondienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naarafzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om een bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De opbrengsten van het vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. De Morgenster ontvangt geen structurele overheidssubsidie. Het kan zijn dat we dit incidenteel ontvangen voor de instandhouding van ons monumentale kerkgebouw of voor een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant, gastpredikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van

de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten
(zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
terug