Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

ANBI 2021 kerkcijfers

 
ANBI gemeente

 


Algemene gegevens 
PKN De Morgenster Vinkeveen - Waverveen 


behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente “De Morgenster” te Vinkeveen en Waverveen
Telefoonnummer: 0297-266042 (secretaris kerkrentmeesters)
RSIN/Fiscaal nummer: 8241 344 73
Website adres: www.morgenstervinkeveen.nl
E-mail: kerkrentmeesters@morgenstervinkeveen.nl
Adres: Herenweg 253
Postcode: 3645 DM
Plaats: Vinkeveen
Postadres: Herenweg 253
Postcode: 3645 DM
Plaats: Vinkeveen
 
De Protestantse gemeente “De Morgenster” te Vinkeveen en Waverveen is een 
geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. 
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 
als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, 
getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. 
(ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
“De Morgenster” is een gemeente die midden in de maatschappij staat. Behalve betrokken 
bij elkaar zijn wij ook betrokken bij onze medemens die geen lid van onze kerkelijke 
gemeente is. Dat uit zich in allerlei acties waarbij we ons inzetten om onze naaste 
te helpen. 
Binnen onze gemeente is iedereen van harte welkom. Gasten omschrijven onze 
gemeenschap als ‘warm’, als ‘thuiskomen’. De basis hiervoor vinden we terug in hoe 
God van ons vraagt om te gaan met elkaar: liefdevol, vergevingsgezind. 
Wie je ook bent en wat je ook doet: je bent welkom.
 
“De Morgenster” is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk 
wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 
van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent 
het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, 
de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden 
op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke 
gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente “De Morgenster” 
te Vinkeveen en Waverveen.
 
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door 
de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, 
die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van 
Kerkrentmeesters (KRM) telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het 
beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering 
van diaconale aangelegenheden.


De kerkenraad is eindverantwoordelijk, dat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van 
onder andere de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als 
de KRM, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het 
regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 
Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft 
en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, 
haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de 
ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de 
aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer 
om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toe wending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de 
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de 
drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Het beleidsplan van “De Morgenster” met de naam ‘het vuur brandend houden’ is in te zien 
op de website www.morgenstervinkeveen.nl
 
Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling 
rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals 
kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling 
Protestantse Kerk in Nederland’. Beide regelingen zijn te vinden op 
www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden. Op dit moment heeft “De Morgenster” geen 
overige medewerkers in loondienst.


Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van 
een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen 
bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar 
afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van 
Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een 
jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de 
belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over 
de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van 
continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, 
kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 
In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld 
gebracht.
 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote 
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft 
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de 
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
BATEN begroting rekening rekening rekening
  2021 2020 2019 2018
         
Opbrengsten uit bezittingen 12.775 11.556 12.372 7544
Bijdragen gemeenteleden 58.000 58.002 58.226 50.293
Subsidies en overige bijdragen van derden 28.205 27.838 26.882 34.373
Incidentele baten en fondsen  0 26.300 2.332 0
Totaal baten 98.980 123.696 99.812 92.210
         
LASTEN        
         
Bestedingen pastoraat (predikant en  74.600  75.442  73.503  72.553
kerkelijk werkers        
Bestedingen Kerkdiensten, 5.203 5.076 5.113 5.007
catechese en gemeentewerk        
Bijdragen aan andere organen        
binnen de kerk 1.300 1.048 1.482 2.345

Lasten kerkelijk gebouwen
10.400 7.798 12.093 8.820
(inclusief afschrijving)        
Salarissen (koster, organist e.d.) 4.000 3.290 4.191 4.780
Lasten beheer en administratie,        
bankkosten en rente 2.445 2.602 2.421 1.082
Totaal lasten 97.948 95.256 98.802 94.587
         
RESULTAAT (BATEN-LASTEN) 1.302 28.440 1.010 -2.377

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde 
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans 
gevraagd om een bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 
De opbrengsten van het vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 
De Morgenster ontvangt geen structurele overheidssubsidie. Het kan zijn dat we dit 
incidenteel ontvangen voor de instandhouding van ons monumentale kerkgebouw of voor 
een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van 
salarissen voor de predikant, gastpredikanten en aan de organisatie van kerkelijke 
activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van 
de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten 
(zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen 
organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het 
in stand houden van het landelijk werk.

 
terug
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....